wypadek w rolnictwie

Definicja wypadku w rolnictwie

Definicję wypadku w rolnictwie dość jasno precyzuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. A więc do wypadku przy pracy rolniczej należy uznać zdarzenie nagłe, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, mające miejsce:

  • w obręcie gospodarstwa, które jest prowadzone przez ubezpieczonego rolnika
  • poza obrębem gospodarstwa, jeżeli ubezpieczony wykonywał prace na jego rzecz
  • w drodze z miejsca zamieszkania do pracy (gospodarstwa rolnego) oraz drodze powrotnej

Ubezpieczenie OC rolnika

Polisa ubezpieczeniowa OC chroni zarówno osoby poszkodowane w wyniku prowadzenia działalnosci rolniczej ubezpieczonego, jak i samego rolnika. Polisa ta jest obowiązkowa. W odróżnieniu do obowiązkowych polis komunikacyjnych, gdzie sprawca zdarzenia nie może liczyć na świadczenia z własnej polisy – ubezpieczenie OC rolnika pokryje koszty spowodowane przez niego samego. Polisa OC rolnika zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jeżeli składki są opłacane na bieżąco, wtedy umowa ulega automatycznemu przedłużeniu.

Świadczenia z KRUS

KRUS wypłaci jednorazowe odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Fakt zaistnienia wypadku należy zgłosić jak najwcześniej do najbliższego oddziału KRUS, jednak nie może to być później niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia. Następnie ustala się przyczyny zdarzenia oraz jego przebieg i sporządza protokół powypadkowy. Na jego podstawie przyznaje się, bądź też nie – jednorazowe odszkodowanie.

Dla kogo świadczenia z KRUS?

Na jednorazowe odszkodowanie może liczyć ubezpieczony, który doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku jego śmierci, do odbioru świadczenia upoważniona będzie jego rodzina.

KRUS nie wypłaci odszkodowania w dwóch przypadkach: jeżeli wypadek spowodowany był umyślnie przez ubezpieczonego lub nastąpił wskutek rażącego niedbalstwa. Drugi przypadek to znaczące przyczynienie się do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Odszkodowanie z OC rolnika

W przypadku wypłaty świadczeń z polisy OC, ich zakres będzie znacznie większy. Aby móc wnosić o wypłatę świadczeń, należy przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację potwierdzającą uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem w rolnictwie. Jeżeli doszło do uszkodzeń mienia, należy załączyć stosowny kosztorys. Należy tu zaznaczyć, że odszkodowanie za uszkodzenie mienia będzie wypłacone tylko wtedy, gdy poszkodowany będzie osobą trzecią – nie wykonującą żadnych prac na terenie gospodarstwa. Jeżeli wypadkowi ulegnie osoba, która pracuje w gospodarstwie, świadczenia wypłacane z polisy OC będą dotyczyć wyłącznie szkód na osobie.

Wymagana dokumentacja
Aby wnioskować o zwrot kosztów za leczenie, należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które potwierdzą przebieg leczenia i samo wystąpienie uszczerbku na zdrowiu. Będą to np. karty informacje ze szpitala, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, opinie specjalistów itp.

Inne informacje
Polisa OC pokryje również koszty dojazdów do placówek medycznych, szpitala, apteki. Poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów za zakup narzędzi ortopedycznych oraz zabiegi rehabilitacyjne.


Dowiedz się więcej o odszkodowaniach